Faculty

Ph.D. Student

Master Student

 • Ke Li  (MS, 2016 - )
 • Yumeng Hong  (MS, 2016 - )
 • Han Li  (MS, 2016 - )
 • Du Chen  (MS, 2016 - )
 • Yuanyuan Zhao  (MS, 2016 - )
 • Huabin Lin  (MS, 2017 - )
 • Yue Cai  (MS, 2017 - )
 • Mingkai Huang  (MS, 2017 -)
 • Ye Huang   (MS, 2017 -)
 • Yanru Wang   (MS, 2017 -)
 • Hui Guo   (MS, 2017 -)
 • Zhengyu Liu   (MS, 2018 -)
 • Liqing Zhang   (MS, 2018 -)
 • Xiaowen Li   (MS, 2018 -)
 • Erqi Huang    (MS, 2018 -)
 • Qingyun Ye   (MS, 2018 -)
 • Yidi Zhang   (MS, 2018 -)
 • Yunqian Li   (MS, 2018 -)
 • Yongxiang Zu   (MS, 2018 -)
 • Chenxi Qiu    (MS, 2018 -)
 • Zhihao Huang   (MS, 2018 -)

Alumni

 • Jinjie Xu  (MS, 2012 - 2015, now at HikVision)
 • Leigang Huang  (MS, 2013 - 2016, now at a startup)
 • Ziming Dong  (MS, 2014 - 2017, now at Microsoft)
 • Longjun Ge  (MS, 2014 - 2017, now at HUAWEI)
 • Lijun Zhang  (MS, 2014 - 2017, now at HUAWEI)
 • Chenchen Dong  (MS, 2015 - 2018, now at Tencent)
 • Weixin Zhu  (MS, 2015 - 2018, now at Microsoft)
 • Yang Zhao  (MS, 2015 - 2018, now at HUAWEI)
 • Shengyu Ji  (MS, 2015 - 2018, now at NETEASE)
 • Wei Jin  (MS, 2015 - 2018, now at HikVision)
 • Yongming Nie  (Co-Supervised Ph.D., 2013 - 2018, now postdoctor at ¬†XIOPM of CAS)
 • Yao Yao  (Undergraduate, now Ph.D. at HKUST, Hong Kong)
 • Chengyu Wang  (Undergraduate, now Ph.D. at RPI, U.S.A.)
 • Rongbing Zhou  (Undergraduate, now Ph.D. at UC Berkerley)
 • Shuyi Tan  (Undergraduate, now MS at Columbia University)
 • Qian Huang  (Undergraduate, now Ph.D. at Duke University)